Etica publicării / Publication Ethics

1) Acces liber

Acestă publicație este o revistă cu acces liber, ceea ce înseamnă că tot conținutul este disponibil gratuit, fără taxă. Utilizatorii au dreptul de a citi, descărca, copia, distribui, imprima textele integrale ale articolelor sau să le utilizeze pentru orice alt scop legal, fără să ceară permisiunea prealabilă din partea editorului sau autorului. Acest lucru este în conformitate cu definiția BOAI de acces deschis.

2) Termenii licenței

Revista este oferită sub licență Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 internațional de licență [BY-NC]: 

- Orice articol publicat în Analele Asociației Profesionale a Geografilor din România poate fi utilizat în mod liber și partajat (acces liber pentru a copia și redistribui materialul în orice format mediu), atâta timp cât acesta este atribuit autorului (autorilor) și revistei prin citarea numelui autorului (autorilor) și denumirii revistei [Atribuire - BY].

- Autorii articolelor și revista în sine permit toate tipurile de utilizare non-comerciale a documentelor și limitează utilizarea lor în scopuri comerciale.
 
- Utilizatorii pot folosi, reutiliza și completa materialul publicat în revistă, dar numai în scopuri necomerciale.

- Taxe: Analele APGR nu percepe niciun fel de tarif în cadrul procesului de publicare.

- Autori, drepturile de autor și drepturile de publicare: Revista permite autorului (autorilor) să dețină drepturile de autor și să-și păstreze drepturile de publicare fără restricții.

- Etica în publicare: Dacă aveți probleme etice pe un document, fie publicat sau în curs de examinare, vă rugăm să contactați editorul în primă instanță. 

- Conflict de interese: Toți autorii sunt rugați să dezvăluie orice conflict real sau potențial de interese, inclusiv orice relații financiare, personale sau de altă natură cu alte persoane sau organizații în termen de trei ani de la începerea lucrărilor depuse, care ar putea influența în mod necorespunzător activitatea lor. Fiecare lucrare prezentată trebuie să fie însoțită de o declarație privind conflictul de INTERESE semnată și scanată.

- Declarație: Depunerea unui articol presupune că lucrarea elaborată nu a fost publicată anterior, că nu este luată în considerare pentru publicare în altă parte și că publicarea ei este aprobată de către toți autorii și în mod tacit sau explicit de către autoritățile responsabile în cazul în care lucrarea a fost efectuată sub egida unei autorități. Dacă este acceptată, autorul este de acord ca lucrarea să nu fie publicată în altă parte, inclusiv în format electronic în aceeași formă, în limba engleză sau în orice altă limbă, fără acordul scris al titularului dreptului de autor. Autorul trebuie să semneze și să furnizeze o declarație precizând toate faptele menționate mai sus.
 
3) Responsabilitățile autorului / autorilor

Autorii sunt obligați să participe la procesul de revizuire și să aplice cerințele recenzorilor pentru ca articolul să fie publicat în Analele APGR.

De asemenea, autorii trebuie să declare că toate datele din articol sunt reale și autentice.
 
4) Responsabilitatea referenților

Referenții trebuie să fie obiectivi și să nu aibă niciun conflict de interese în ceea ce privește cercetarea, autorii și / sau finanțatorii cercetării. Toate articolele trebuie să fie tratate în mod confidențial. Toate hotărârile trebuie să fie obiective.

5) Responsabilități editoriale

Editorii au responsabilitatea completă și autoritatea de a respinge / accepta un articol fără a manifesta niciun conflict de interese în ceea ce privește articolele pe care le resping / acceptă.

Este foarte important ca editorii să promoveze publicarea de corecturi sau retragerea articolului,  atunci când se constată erori în lucrare, cu păstrarea anonimatului referenților.

6) Probleme de etică editorială

Colegiul editorial asigură autorii că va monitoriza etica de publicare și că va menține integritatea academică a revistei. Nu vor fi compromise standardele intelectuale și etice și întotdeauna se vor publica corecturi, clarificări, retractări și scuze atunci când este cazul.

7) Politica plagiatului

Nu vor fi acceptate articole plagiate sau cu date obținut în mod fraudulos. Toate articolele prezentate vor fi incluse într-un proces de detectare a plagiatului folosind software-ul: DetectarePlagiat.ro.
 
***********************************************

1) Free access

This publication is a free-access magazine, which means that all content is free and free of charge. Users have the right to read, download, copy, distribute, print the full text of the articles, or use them for any other legal purpose, without prior permission from the publisher or author. This is in line with the Open Access BOAI definition.

2) License terms

The journal is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License [BY-NC] license:

- Any article published in the "Annals of the Professional Association of Geographers of Romania" may be freely used and shared (free access to copy and redistribute the material in any medium format), as long as it is attributed to the author(s) and to the magazine by citing the name of the author(s) and of the magazine name [Attribution - BY].

- The authors of the articles and the magazine itself allow all types of non-commercial use of documents and limit their use for commercial purposes.

- The users can use, reuse and complete the material published in the magazine, but only for non-commercial purposes.

- Fees: PAGR Annals do not charge any tariffs in the publishing process.

- Authors, Copyrights and Publishing Rights: The magazine allows the author(s) to own the copyright and retain its publishing rights without restrictions.

- Publishing Ethics: If you have ethical issues on a document, either published or under review, please contact the publisher at first instance.

- Conflict of Interest: All authors are requested to disclose any real or potential conflict of interest, including any financial, personal or other relationship, with other persons or organizations, within three years from the start of their work, which may influence inappropriately doing their work. Each paper submitted must be accompanied by a signed and scanned conflict of INTERESTS statement.

- Statement: Submission of an article implies that the work has not been published previously, that it is not considered for publishing elsewhere and that its publication is endorsed by all the authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities if the work was done under the aegis of an authority. If accepted, the author agrees that the work will not be published elsewhere, including in electronic form in the same form, in English or in any other language, without the written permission of the copyright holder. The author must sign and provide a statement stating all the facts mentioned above.

3) Responsibilities of the author(s):

Authors are required to participate in the review process and apply the reviewers' requirements for the article to be published in the PAGR Annals. The authors also have to declare that all the data in the article are real and authentic.

4) Responsibility of the Reviewers:

The reviewers must be objective and have no conflicts of interest with regard to research, authors and / or funders of research. All articles must be treated confidentially. All decisions must be objective.

5) Editorial responsibilities:

Publishers have full responsibility and authority to reject / accept an article without showing any conflict of interest with regard to the articles they reject / accept.

It is very important for publishers to promote the publication of corrections or the removal of the article when errors are found in the paper, while maintaining the anonymity of the reviewers.

6) Issues of editorial ethics:

The editorial board ensures the authors that it will monitor the publishing ethics and maintain the academic integrity of the newsletter. Intellectual and ethical standards will not be compromised and corrections, clarifications, retractions, and excuses will always be published when appropriate.

7) Plagiarism policy:

Plagiarized items or fraudulent data will not be accepted. All articles submitted will be included in a plagiarism detection process using the software: DetectPlagiat.ro.