Ghid de publicare / Instruction for authors

1. Manuscrisele prezentate trebuie să fie contribuții originale, nepublicate. Acestea nu trebuie să fie prezentate sau acceptate de către alte publicații. Toate articolele trimise spre apariție în Analele Asociației Profesionale a Geografilor din România vor fi disponibile, on-line, gratuit.

2. O copie electronică a manuscrisului (în format Word) va fi trimisă pe adresa redacției: office@apgr-anale.com 

3. Aspect: Manuscrisele trebuie să fie scrise în limba română și nu pot depăși 8000 de cuvinte. Configurarea paginii: format A4, 3 cm toate marjele; Titlul: Gill Sans MT 14 pts, Majuscule Bold, centrat; 2 rânduri goale (același font); numele autorilor folosind Gill Sans MT, 12 pct.: titlul științific Italic, prenumele Normal Bold, numele cu majuscule, Bold centrat. Afiliere urmează mai jos, centrat, Gill Sans MT 10pts; 2 rânduri goale (același font). Rezumatul: titlul articolului (Italic, Bold; Gill Sans MT 10 pts. urmat de text care să nu depășească 150 de cuvinte. Utilizați Gill Sans MT, 10 pts, Italic. Trei sau patru cuvinte cheie ar trebui să înceapă după cuvântul „Key Words” scrise folosind Gill Sans MT 10 pts. Cuvintele cheie trebuie să fie scrise folosind italic Arial, 8 pct .; 2 rânduri goale, același font. Textul folosește Gill Sans MT 11 pts., Justify. Articole de cercetare ar trebui să conțină următoarele capitole: Introducere, Materiale și metode, Rezultate și discuții, Concluzii, Bibliografie. Textul tabelelor utilizează Gill Sans MT 11 pts. Legendele ar trebui să folosească cuvântul tabel / figură, cu caractere bold urmat de titlul cu caractere italice. Citări în text trebuie să utilizeze sistemul Harvard de referințe scurte, de exemplu, (Prisecaru, 2014)
 La sfârșitul articolului, ar trebui să fie prevăzută o listă completă de referințe în ordine alfabetică, în stilul următor; Gill Sans MT 11 pts, primul rând la 1cm:

Săgeată R. (2015), A proposal for Romania’s administrative organization based on functional relations in the territory, în Transylvania Review of Administrative Sciences, No. 46E, Cluj-Napoca, pp. 178-196.

Tălângă C. (2015), Planificare teritorială strategică, Editura Universitară, București.

* * * (2011), Recensământul populației și locuințelor, București, Institutul National de Statistică.

Imaginile trebuie să fie prezentate în formă finală și de bună calitate.

*************************************************

1. The manuscripts submitted must be original, unpublished contributions. They should not be presented to or accepted by other publications. All articles sent to "Annals of the Professional Association of Geographers of Romania" will be available online, free of charge.

2. An electronic copy of the manuscript (in Word format) will be sent to the editorial office: office@apgr-anale.com

3. Appearance: Manuscripts must be written in Romanian and may not exceed 8000 words. Page Setup: A4 format, 3 cm all margins; Title: Gill Sans MT 14 pts, Bold caps, centered; 2 empty rows (the same font); author names using Gill Sans MT, 12 pts: scientific title Italic, first name Normal Bold, last name uppercase, Bold centered. Affiliation follows below, centered, Gill Sans MT 10 pts; 2 empty rows (same font). Summary: title of the article (Italic, Bold, Gill Sans MT 10 pts followed by text that does not exceed 150 words.) Use Gill Sans MT, 10 pts, Italic. Three or four keywords should begin after the word "Key Words" written using Gill Sans MT 10 pts. Keywords must be written using italic Arial, 8 pts; 2 empty rows, the same font. The text uses Gill Sans MT 11 pts., Justify. Research articles should include the following chapters: Introduction, Materials and Methods, Results and Discussions, Conclusions, Bibliography. The table text uses Gill Sans MT 11 pts. Legends should use the word table / figure, with bold characters followed by the title in italics. Citations in the text should use the Harvard short reference system, for example, (Prisecaru, 2014). At the end of the article, a complete list of references should be provided in alphabetical order in the following style: Gill Sans MT 11 pts, first row at 1cm:

Săgeată R. (2015), A proposal for Romania’s administrative organization based on functional relations in the territory, în Transylvania Review of Administrative Sciences, No. 46E, Cluj-Napoca, pp. 178-196.

Tălângă C. (2015), Planificare teritorială strategică, Editura Universitară, București.

* * * (2011), Recensământul populației și locuințelor, București, Institutul National de Statistică.