Obiective/Objectives

Asociaţia Profesională a Geografilor din România are, ca ţinte precise şi complementare altor asociaţii sau societăţi de profil, definirea şi promovarea profesiunii de geograf şi a celorlalte profesiuni derivate din domeniu, îmbunătăţirea calităţii producţiei de cunoaştere geografică şi diseminarea acesteia. Conform Statutului acesteia, nu este vorba de o dublare sau suprapunere de atribuţii, ci de nişe specifice, care să conducă la reafirmarea domeniului şi la consolidarea acestuia. Modalităţile prin care pot fi atinse astfel de obiective nu sunt unele standardizate şi nici nu pot fi susţinute de mecanisme gândite în laborator. Agrearea noii asociaţii se face pas cu pas, până la demonstrarea utilităţii şi folosirea acesteia ca un organism capabil să sprijine mişcarea geografică, în ansamblu.

Una din căile prin care Asociaţia îşi poate realiza misiunea este cea legată de susţinerea unor publicaţii de informare, analiză, cultură şi critică geografică, precum şi de cercetare ştiinţifică. Din prima categorie face parte revista „GEOGRAFUL”. Cea de-a doua categorie de publicaţii urmează a fi reprezentată de revista de faţă, care valorifică potenţialul de cercetare, în creştere, al geografiei.

Analele Asociaţiei Profesionale a Geografilor din România este o revistă care îşi propune să promoveze şi să încurajeze cercetarea geografică românească, prin publicarea lucrărilor în limba română şi prin asigurarea unei calităţi corespunzătoare acestora. Probabil, unii dintre colegii noştri se întreabă: De ce, oare, mai era nevoie de o nouă publicaţie? Vom fi capabili să susţinem un evantai atât de mare de reviste? Prin ce se va detaşa această revistă în raport cu altele?

Sunt întrebări legitime, la care vom încerca să răspundem şi să argumentăm necesitatea unei asemenea publicaţii. În primul rând, orice asociaţie profesională are una sau mai multe publicaţii prin care facilitează cunoaşterea şi cercetarea în domeniul pe care îl susţine. În al doilea rând, producţia de cunoştinţe este una din laturile activităţii asociaţiei, care veghează la calitatea acesteia. În al treilea rând, asociaţia trebuie să susţină inserţia profesională a absolvenţilor şi a membrilor săi, încât să asigure un echilibru între producţia de specialişti şi necesităţile economiei şi societăţii. În al patrulea rând, prin noua publicaţie, pe de o parte, asociaţia vrea să promoveze cercetările de vârf în domeniu, iar pe de altă parte, vrea să menţină tradiţiile unei linii de abordare, care să asigure caracterul creativ al cercetării.

Tendinţele actuale în cercetarea ştiinţifică sunt de standardizare şi de prezentare a rezultatelor în forme tipizate, ceea ce, după părerea noastră, diminuează creativitatea. Procesul de creaţie este unul individual şi colectiv, având nevoie nu numai de exprimarea dură, seacă, în date şi ecuaţii a realităţii, dar şi de prezentarea nuanţată a acesteia. Tocmai aceste nuanţe, care nu pot fi introduse în tipare, transmit, celui care intră în contact cu rezultatele, impulsuri ce îl conduc spre noi tipuri de reflecţii. Aceasta înseamnă că dilemele fin exprimate sau unele frânturi de idei ascunse pot oferi conexiuni unei cercetări ulterioare performante într-un nou domeniu.

Prin urmare, revista nu impune standarde structurale, dar promovează o cercetare riguroasă, care să lase câmp liber reflecţiei şi activităţilor creative în domeniu. Această poziţie vrea să echilibreze trecerea a cât mai multor reviste pe modele rigide, respectând o anumită linie, poate fertilă în ştiinţele exacte şi inginereşti, dar aducătoare de prejudicii pe termen lung ştiinţelor în care logica şi fantezia se împletesc. Cert este că obiectul geografiei este unul extrem de complex şi că înţelegerea acestuia nu se poate face decât printr-un schimb liber de informaţii, într-un mod pe care autorul îl constituie adecvat.

Analele Asociaţiei Profesionale a Geografilor din România se adresează, în principal, cercetătorilor din domeniu, celor care doresc să exprime o idee sau un set de idei cu caracter original şi care ar oferi un plus de informaţie sistematică, o metodă sau o metodologie, un început de abordare a unei problematici foarte complexe legate de spaţiu, natură, societate, economie, comportament al comunităţilor umane etc. Sunt apreciate interpretări noi ale procesului de dezvoltare şi de creştere a complexităţii teritoriale, ale evoluţiei istorice a unor entităţi geografice, ale prezentării critice a operei unor cercetători geografi sau negeografi, care s-au remarcat prin contribuţii deosebite la dezvoltarea geografiei. Totodată revista susţine dialogul şi cooperarea cu alţi specialişti, din domenii înrudite, care îşi pot găsi locul printre autorii acestei publicaţii.

Evident că revista va avea şi o misiune de informare cu diverse noutăţi publicistice la nivel naţional, prin recenziile publicate. Acestea vor releva elementele de interes şi aspectele inedite ale cărţilor sau chiar ale unor articole relevante din diverse reviste. Aşa cum menţionam anterior, Colegiul editorial susţine, prin această revistă, cercetarea geografică românească şi pe cei care nu urmăresc neapărat adunarea de puncte în vederea constituirii de portofolii, ci pe cei care doresc, cu adevărat, ca prin contribuţiile lor să stimuleze gândirea într-un domeniu atât de complex.

În final, dorim să asigurăm pe cei care se vor simţi atraşi de noul spirit promovat de revistă, că vor beneficia de disponibilitatea constructivă a Colegiului editorial, în materializarea ideilor pe care doresc să le promoveze.

Ţinta noastră comună este revitalizarea cercetării naţionale şi promovarea reflecţiilor proprii de o manieră neconstrânsă, liberă şi fără şabloane. Fantezia în cercetare este absolut necesară unor progrese reale pe traseul complicat al producţiei de cunoaştere şi, de aceea, simţim nevoia construirii unui cadru adecvat de manifestare. 

***********************************

The Professional Association of Geographers of Romania has, as precise target, and complementary to other associations or societies, to define and promote the profession of geographer and the other professions derived from the domain, to improve the quality of the production of geographic knowledge and its dissemination. According to its Statute, it is not about doubling or overlapping of tasks, but about specific niches that will lead to the reaffirmation of the domain and its consolidation. The ways in which such objectives can be achieved are not standardized nor can they be supported by mechanisms thought out in the laboratory. The approval of the new association is a step by step process, until the utility and its use as a body capable of supporting the overall geographic movement is demonstrated.

One of the ways in which the Association can carry out its mission is related to supporting information publications, analysis, culture and geographical reviewal, as well as scientific research. The first category is the "GEOGRAPH" magazine. The second category of publications is to be represented by the current magazine, which exploits the increasing research potential of geography.

"Annals of the Professional Association of Geographers of Romania" is a magazine that aims to promote and encourage Romanian geographic research, by publishing the papers in Romanian language and by ensuring their proper quality. Perhaps some of our colleagues are wondering: Why was a new publication still needed? Will we be able to sustain such a huge range of magazines? How will detach this magazine over others?

These are legitimate questions to which we will try to answer and argue the need for such a publication. Firstly, any professional association has one or more publications that facilitate knowledge and research in the field it supports. Secondly, the production of knowledge is one of the sides of the association's activity, which watches its quality. Thirdly, the association must support the professional insertion of its graduates and members so as to ensure a balance between the production of specialists and the needs of the economy and society. Fourthly, through the new publication, on the one hand, the association wants to promote cutting-edge research in the field, and on the other, it wants to maintain the traditions of a line of approach that ensures the creative nature of research.

Current trends in scientific research are standardization and presentation of results in standardized forms, which, in our opinion, diminish creativity. The process of creation is an individual and collective one, requiring not only the hard, dry expression, in data and equations, of reality, but also the nuanced presentation of it. These very nuances, which can not be introduced in the pattern, transmit to those who come into contact with the results impulses that lead them to new types of reflections. This means that the finely expressed dilemmas or some fragments of hidden ideas can provide connections to a further performing research in a new field.

Therefore, the magazine does not impose structural standards, but promotes rigorous research that leaves free field to the reflection and to the creative activities in the domain. This position wants to balance the passage of as many journals on rigid models, respecting a certain line, perhaps fertile in the exact sciences and engineering, but bringing long-term damage to the sciences in which logic and fantasy interweave. It is certain that the subject of geography is extremely complex and that its understanding can only be achieved by a free exchange of information, in a way that the author feels adequate.

The "Annals of the Professional Association of Geographers of Romania" mainly address to the researchers in the field, to those who want to express an idea or a set of original ideas and which would provide additional systematic information, a method or methodology, a start to tackling a very complex issue related to space, nature, society, economy, behavior of human communities, etc. New interpretations of the process of development and growth of territorial complexity, of the historical evolution of some geographical entities, of the critical presentation of the work of geographic or non-geographic researchers, who have made remarkable contributions to the development of geography, are appreciated. The magazine also supports dialogue and cooperation with other specialists from related fields, who can find their place among the authors of this publication.

Obviously, the magazine will also have an information mission with various news releases, at national level, through published reviews. These will reveal the aspects of interest and novelty of the books or even of relevant articles from various magazines. As mentioned above, the Editorial Board supports, through this magazine, the Romanian geographic research and those who do not necessarily follow the gathering of points for the creation of portfolios, but those who really want their contributions to stimulate thinking in such a complex domain.

Finally, we want to ensure that those who will feel attracted to the new spirit promoted by the magazine will benefit from the constructive availability of the Editorial Board in materializing the ideas they want to promote.

Our common goal is to revitalize the national research and to promote our own reflections in a non-constrained, free and template-free manner. Fantasy in research is absolutely necessary for real progress on the complicated route of knowledge production, and therefore we feel the need to build an appropriate framework of manifestation.